Stadgar

Stadgar för föreningen Golden Ladies södra

Stadgar antagna 27 april 2006, reviderade av § 4 på årsmötet den 14 februari 2008, slutgiltigt antagna på extra årsmötet 22 maj 2008. Reviderade av § 1 samt överskriften på årsmötet den 26 februari 2011, slutligt antagna på extra årsmötet 14 maj 2011, (borttagning av verksamhetsgrupp inom RFSL Malmö). Reviderade 20140222 § 2, § 3, § 4 samt § 6. ändringar i kursiv stil

§ 1 Firma

Föreningens namn är GOLDEN LADIES södra, GLs.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att skapa social gemenskap.
Föreningen ordnar aktiviteter för lesbiska och bisexuella kvinnor över 40 år.
Föreningen är till för alla som identifierar sig som kvinnor och med ett lesbiskt/ bisexuellt sätt att leva.
Föreningen samarbetar med andra lokalavdelningar av Golden Ladies och liknande utländska organisationer.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

§ 3 Medlemskap och uteslutning

Medlem blir den som erkänner föreningens stadgar och ändamål, samt erlägger av årsmötet fastställd avgift.
Medlem som inte betalat medlemsavgift, motarbetar föreningen, påtagligt stör ordningen eller bryter mot stadgarna kan av styrelsen stängas av för en tid eller uteslutas helt.
Medlem, som uteslutits ur föreningen, kan få bli medlem igen efter beslut av styrelsen.

§ 4 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans, och därefter medlemsmöten.
Styrelsen är beslutande och verkställande i enlighet med medlemmarnas önskemål.
Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter, samt två suppleanter.
Vidare skall det finnas en revisor.
Styrelsens medlemmar samt revisorn väljs på två år. Målsättningen är att hälften av styrelsen väljs åt gången, så att perioderna överlappar varandra.
Valberedning består av tre kvinnor och väljs på ett år.
Om enstaka medlem i styrelsen avgår under året, utser styrelsen vid behov ersättare inom sig.
Ordförande och kassör tecknar föreningens bankkonto och dylikt var och en för sig.
Styrelsen sammanträder vid behov och protokoll förs på mötena.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall varje år hållas före februari månads utgång.
Styrelsen kallar skriftligen medlemmarna till årsmöte eller extra årsmöte senast tre veckor innan mötet. Dagordning och eventuella propositioner medföljer kallelsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet och läggs ut på hemsidan 1 vecka före.
Vid årsmötet lämnar styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Med anledning av revisorns berättelse tar mötet ställning till ansvarsfrihet för styrelsen.
På årsmötet väljs styrelse, valberedning, revisor, och beslutas om medlemsavgift att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.
Årsmötet och extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått i stadgeenlig ordning.
Räkenskapsår är lika med kalenderår.
Extra årsmöte hålls när styrelse, revisor, eller minst 10% av, alternativt 5 medlemmar begär det.
Endast medlemmar i Golden Ladies södra har rösträtt.
Vid eventuell omröstning gäller enkel majoritet.
Vid förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall beslut om detta tas vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte eller extra årsmöte. För beslut krävs att två tredjedelar (2/3) av deltagarna är ense om beslutet.

§ 6 Information

Information från styrelsemöten skickas ut vid behov.

§ 7 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla fond eller dylikt för verksamhet för lesbiska och bisexuella kvinnor inom RFSL.